شهر مرکز پخش اصلی تلفن
 تهران   شرکت ارمغان صدر شرق - تهرانپارس خ وفادار شرقی خ سلطانی خ ارفاقی 0919-1008751

 

شهر سایر مراکز پخش تلفن
تبریز بلوار راه آهن - سرچشمه - روبروی پاساژ ناصری - فروشگاه سعید 041-35512027
رشت کیلومتر 2 جاده تهران - روبروی مجتمع سیمکو - روغن موتور سیدعلی 013-33661818
رشت ابتدای خیابان سعدی - روبروی بانک ملی شعبه شهرداری - بازرگانی هنرمند 013-33244170
ملکان خیابان جانبازان - روبروی خیابان 16 متری اسفندیاری - انتظاری 0914-1213144